Antidiscriminatiebeleid

DuoZorg staat voor een inclusieve arbeidsmarkt. Wij hechten daarom grote waarde aan ons antidiscriminatiebeleid.

Algemeen antidiscriminatiebeleid

DuoZorg Uitzendbureau discrimineert niet op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, ras, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, politieke gezindheid, nationaliteit, handicap of chronische ziekte of enige andere irrelevante grond. Zowel bij het aannemen van uitzendkrachten als bij de bemiddeling van ZZP’ers kijken wij alleen naar de vaardigheden, competenties, vereiste diploma’s en certificaten van een persoon, alsmede naar andere relevantie eisen die vanuit wet- en regelgeving gesteld worden.

Wat wij doen om discriminatie te voorkomen

Wij vinden het belangrijk dat elke bureaumedewerker ons standpunt kent en weet dat wij discriminatie niet accepteren. Wat wij doen om discriminatie te voorkomen:

  • Binnen DuoZorg moeten medewerkers zich vrij en veilig voelen om (vermoedens) van discriminatie aan te geven en te bespreken. De manager maakt het onderwerp laagdrempelig en bespreekbaar en steunt te allen tijden bureaumedewerkers wanneer zij niet meewerken aan discriminerende verzoeken.
  • De werving en selectie is volledig gericht op functionele eisen, zoals benodigde diploma’s en checklists voor de voorbehouden en risicovolle handelingen.
  • Nieuwe bureaumedewerkers zijn verplicht hun SEU-diploma te halen; hierin komt het tegengaan van discriminatie uitgebreid aan de orde.
  • Dit beleid is onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van DuoZorg. Alle bureaumedewerkers spelen een rol in het onderhouden van het KMS. Het KMS wordt zowel intern als extern geaudit ten behoeven van het ISO-certificaat.
  • Op gezette tijden worden ‘mystery calls’ uitgevoerd om te kijken hoe bureaumedewerkers reageren op discriminerende verzoeken. Na afloop worden medewerkers geïnformeerd en wordt het handelen geëvalueerd.

Vragen en klachten

Indien een uitzendkracht en/of ZZP’er binnen DuoZorg in aanraking komt met (het vermoeden van) discriminatie, kan de flexmedewerker voor overleg altijd terecht bij de manager. Eventuele klachten kunnen aangekaart worden bij de manager. Indien dit niet leidt tot afdoende resultaat, kan men een klacht indienen via de klachtenprocedure. Ook kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon binnen het concern (zie privacy beleid).