AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy Verklaring DuoZorg Uitzendbureau

Verantwoordelijke

DuoZorg Uitzendbureau (hierna te noemen: “DuoZorg”) is een onderdeel van de Careyn groep (hierna te noemen: “Careyn”). DuoZorg is binnen de Careyn groep een uitzendbureau, dat zich specialiseert in de zorgmarkt. DuoZorg leent personeel uit aan zowel Careyn als aan andere zorginstellingen. DuoZorg is voor deze activiteiten verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat DuoZorg beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. DuoZorg is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 DuoZorg is gevestigd op twee locaties:

  • DuoZorg Spijkenisse, Voorstraat 52, 3201 BB in Spijkenisse;
  • DuoZorg Utrecht, Rijnlaan 28A, 3522 BN in Utrecht.

Deze onderhavige Privacy Verklaring is overkoepelend voor beide vestigingen. Omdat DuoZorg onderdeel is van Careyn zijn een aantal zaken met betrekking tot de AVG belegd bij Careyn. Deze Privacy Verklaring geeft daar duidelijkheid over.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. DuoZorg verzamelt persoonsgegevens van:

  • Bezoekers en gebruikers van de website;
  • Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, (ex-)uitzendkrachten, ZZP’ers;
  • Medewerkers van opdrachtgevers;
  • Medewerkers van leveranciers en andere zakelijke relaties.

 

Verwerkingen

Verwerkingen van persoonsgegevens vinden als volgt plaats:

Bezoekers en gebruikers van de website:

  • Cookies: de website van DuoZorg maakt gebruik cookies. Dit betreft alleen functionele cookies en deze maken geen inbreuk op de privacy.
  • Google Analytics: de website van DuoZorg maakt gebruik van Google Analytics. De gegenereerde gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen (exclusief IP nummer), waardoor er geen inbreuk op de privacy gemaakt wordt.
  • Formulier ‘Inschrijven’: gegevens worden opgeslagen in de database van het Content Management Systeem (CMS) van de website en worden gemaild naar DuoZorg ten behoeve van het registreren van een potentiële uitzendkracht. Het betreft naam, geslacht, contactgegevens, CV en motivatie. De gegevens worden standaard 1 maand en met expliciete toestemming 1 jaar bewaard.
  • Formulier ‘Contact’: gegevens worden opgeslagen in de database van het CMS van de website en worden gemaild naar DuoZorg ten behoeve van het kunnen reageren op de vraag die via het formulier is gesteld. Het betreft naam, geslacht, contactgegevens en IP nummer. De grondslag is expliciete toestemming. In de database worden de gegevens 1 jaar bewaard.

Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, (ex-)uitzendkrachten, ZZP’ers

Voor de bedrijfsvoering worden gegevens van (potentiële) uitzendkrachten en ZZP’ers opgeslagen en, indien nodig en er een wettelijke grondslag voor is, uitgewisseld met opdrachtgevers. Bij sollicitanten betreft dit NAW-gegevens, contactgegevens, geboortegegevens, geslacht, nationaliteit, CV, beschikbaarheid en andere gegevens die van belang zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat (bijv. BIG-registratie en/of Verklaring Omtrent Gedrag). Bij uitzendkrachten betreft dit aanvullend BSN-nummer, kopie ID bewijs, functie en functieniveau en financiële gegevens. Bij ZZP’ers verwerken wij geen BSN-nummer en kopie ID bewijs, maar een kopie van het uittreksel KvK, btw-nummer, polis en betaalbewijs bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De grondslag is uitvoering van de overeenkomst.

Medewerkers van opdrachtgevers

Voor het verstrekken van informatie over de dienstverlening, het afsluiten van opdrachtovereenkomsten en het onderhouden van een zakelijke relatie verwerken wij de persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee DuoZorg zaken doet. Het betreft: naam, geslacht, contactgegevens, functie en daarnaast gegevens over het bedrijf die noodzakelijk zijn om de opdrachtovereenkomst te kunnen uitvoeren, factureergegevens en evaluatiegegevens over de dienstverlening. De grondslag is de uitvoering van de overeenkomst.

 

Medewerkers van leveranciers en andere zakelijke relaties

DuoZorg maakt gebruik van leveranciers wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. Zie: ‘Extern gebruik van gegevens’.

 

Grondslag van de verwerking

DuoZorg verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de grondslagen zoals genoemd in de AVG. Als er geen grondslag is, dan vraagt DuoZorg uw expliciete toestemming. Verleende toestemming om persoonsgegevens op te slaan kan altijd weer ingetrokken worden.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

DuoZorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Persoonsgegevens van uitzendkrachten bewaren wij in beginsel 2 jaar nadat de uitzendkracht uit dienst gaat. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is de bewaarplicht voor ID bewijzen 5 jaar na einde dienstverband en moeten fiscaal relevante persoonsgegevens volgens de belastingwetgeving 7 jaar bewaard worden.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Careyn (en in dit kader valt DuoZorg daaronder) heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de NEN7510/12/13.

 

Om de privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het intern gebruik van de persoonsgegevens zoveel als mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie de gegevens moeten verwerken, mogen dat. Dat regelen we door die medewerkers bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot geautomatiseerde systemen.

 

Extern gebruik van gegevens

Verplichte doorgifte

Indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst of het uitvoeren van een wettelijke verplichting is DuoZorg verplicht om gegevens te delen met externen (bijv. de Belastingdienst en Arbodienst). Deze uitwisseling vindt plaats via beveiligde verbindingen.

 

Inzage door leveranciers van software/computerprogramma’s

Voor haar bedrijfsvoering maakt DuoZorg gebruik van leveranciers van o.a. computerprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden die en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. DuoZorg sluit dan een verwerkersovereenkomst af met deze leveranciers. Leveranciers verplichten zich via deze overeenkomst om op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als DuoZorg zelf.

 

Overige doorgifte

DuoZorg deelt gegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of er een verplichting ten grondslag ligt. Verstrekking van gegevens aan andere externe partijen mag DuoZorg alleen doen nadat er expliciet toestemming is verleend.

 

Uw privacyrechten

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, aan te vullen, te wissen en/of over te laten dragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door DuoZorg worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen via spijkenisse@duozorg.nl of utrecht@duozorg.nl. DuoZorg behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. Verzoeken om gegevens te laten verwijderen zullen worden gehonoreerd, tenzij uw gegevens bewaard moeten blijven vanwege wettelijke verplichtingen.

Voor uw vragen en/of klachten over privacy kunt u direct contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming die voor heel Careyn is aangesteld:

Naam  : mevrouw P. van der Stelt 
E-mail : fg@careyn.nl

Wilt u zich nader verdiepen in de regels die gelden voor het omgaan met persoonsgegevens in de zorg, dan kunt u wetgeving of de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.Autoriteitpersoonsgegevens.nl) raadplegen.

Wanneer u vindt dat DuoZorg uw klacht niet goed oppakt, kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure of de klachtenprocedure van Careyn. Tevens kunt u ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
juli 2018